Tietosuojaseloste ja potilas- ja asiakasrekisteri

Tässä selosteessa kuvataan, kuinka käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja, kun olet asiakkaamme. Jos sinulla on kysyttävää, voit aina olla yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse.

Rekisterinpitäjä:

Psykologipalvelu Mantelipuu, Y-tunnus 3318519-5

Vuorentaustantie 2 B 23, 33420 Tampere

Päivämäärä: 3.1.2023

Rekisterin nimi: Psykologipalvelu Mantelipuun potilas- ja asiakasrekisteri

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa:

Psykologipalvelu Mantelipuu/Katri Hynninen

katri.hynninen@mantelipuu.fi,

puh. 04578386438

 1. Kerättävät tiedot

Potilaslain (785/1992) 12§:n mukaiset tiedot ja asiakirjat.

 • Perustiedot kuten asiakkaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Tarvittaessa myös lähiomaisen tai alaikäisen huoltajien yhteystiedot.
 • Tieto siitä, suostuuko asiakas tietojen luovuttamiseen muille terveydenhuollon yksikäille esimerkiksi hoitosuhteen siirtyessä.
 • Tarvittaessa tiedot vakuutusyhtiöstä ja korvauspäätöksistä.
 1. Tietojen käyttötarkoitus

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus laatia ja säilyttää potilasasiakirjoja. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan potilasasiakirjoihin on merkittävä potilaan hoidon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyviä tietoja. Psykologipalvelu Mantelipuun potilasrekisterin tarkoitus on palvella potilaan hoidon suunnittelua ja toteuttamista sekä edistää hoidon jatkuvuutta.

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen palvelujen toteuttamista, ajanvarausta ja laskuttamista varten.

Emme käytä tietojasi toistuvaan tai automatisoituun markkinointiin markkinointiin, automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 1. Tietolähteet

Tiedot saadaan pääsääntöisesti potilaalta itseltään. Potilaan suostumuksella tietoja voidaan pyytää tarvittaessa myös läheisiltä, muista terveydenhuollon yksiköistä, työterveyshuollosta tai vakuutusyhtiöstä.

 1. Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä (Potilaslaki 13§) ja psykologit ovat lähtökohtaisesti vaitiolovelvollisia. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi asiakkaan nimenomaisella suostumuksella esimerkiksi toiselle terveydenhuollon yksikölle tai pakottavan lainsäädännön niin edellyttäessä.

Luotetut kumppanimme, jotka ylläpitävät verkkopalveluitamme, saattavat esim. ongelmatilanteiden selvittämisen yhteydessä joutua satunnaisesti käsittelemään tietoja. Heitä sitoo salassapitosopimus. Asiakastietoja käsittelee AtCare Oy, joka huolehtii asiakasrekisterin teknisestä ylläpidosta.

 1. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Tietojen suojaus

Potilas- ja asiakasrekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Tiedot on suojattu ulkopuolisilta asianmukaisin turvatoimin. Digitaalinen tieto on suojattu asianmukaisilla teknisillä turvatoimilla. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa kaapeissa, joihin on rajoitettu pääsy.

Asiakirjoihin pääsy on vain niillä henkilöillä, joiden työtehtäviensä vuoksi on välttämätöntä saada niitä käsitellä.

Asiakirjoja käsittelevillä terveydenhuollon ammattihenkilöillä on Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 16§ ja 17§ mukainen salassapitovelvollisuus. Muut asiakirjoja käsittelevät henkilöt sitoutuvat vastaavaan salassapitoon.

Käyntimerkinnät säilytetään Potilastiedon arkistossa (Kanta), jonka ylläpidosta vastaa Kela. Kantaan kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen.

 1. Tietojen säilytys

Psykologipalvelu Mantelipuu säilyttää tietosi vain sen ajan, joka on tarpeellista asiakkuuden hoitamiseksi, kirjanpitosyistä tai lain muutoin edellyttämän ajan. Mikäli yhteydenotto ei johda toimeksiantoon, poistamme tiedot ensi tilassa.

 1. Oikeutesi tietojen suhteen

Sinulla on oikeus saada nähtäväksi rekistereissämme olevat tietosi ja pyytää virheellisiin tietoihin oikaisua. Tarkastusoikeus toteutetaan viipymättä kahden kuukauden kuluessa pyynnöstä, ja se voidaan evätä vain poikkeustilanteissa. Useammin kuin kerran vuodessa tapahtuvista tietopyynnöistä perimme käsittelymaksun.

Tietopyynnöt tulee tehdä tämän dokumentin alussa mainitulle yhteyshenkilölle.

Lisätietoja oikeuksistasi: https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi

 1. Selosteen saatavuus

Tämä seloste on saatavilla rekisterinpitäjän vastaanotoilla osoitteissa:

Psykoterapia Central, Aleksis Kiven katu 24 B 37-38, 33200 Tampere

Psykologipalvelu Mantelipuu, Vuorentaustantie 2 B 23, 33420 Tampere

sekä yrityksen kotisivuilla: www.mantelipuu.fi

 

Tiedonantovelvoite
Kaikkia kuluttajansuojalain piirissä olevia yrityksiä koskee uusi tiedonantovelvoite. Psykologipalvelut ovat kuluttajansuojalain piirissä, kun niitä myydään yksityishenkilöille kuluttajina. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.